Nyheter : 16 kulturchefer skriver debattartikel om kulturens omstart

2021-04-21: De 16 kulturverksamheter som står bakom initiativet 1 000 dagar kultur presenterar idag 8 åtgärder i syfte att stärka kulturlivet för framtiden i en debattartikel i Svenska Dagbladet Kultur.

- Regeringens pågående utredning om kulturens återhämtning efter coronapandemin bör inte bara fokusera på en återstart, utan en omstart!

Det skriver idag 16 chefer inom kulturområdet i en debattartikel i Svenska Dagbladet Kultur. Bland undertecknarna finns vd:ar och verksamhetsledare från kultursektorn i hela landet, däribland Stefan Hansen, vd för Unga Klara.

- Nu finns en unik chans att verka för en omstart av kulturen, skriver de 16 undertecknarna som alla står bakom initiativet 1000 dagar kultur, vars syfte är att visa på kulturens roll för vår demokrati under tusen dagar fram till valet 2022.

Här kan du läsa hela debattartikeln:

"Coronapandemin har på många sätt visat hur skört vårt kulturliv är. Många kulturverksamma stod över en natt utan inkomst. Detta har lett till en dränering av erfarenhet i kulturbranschen och av konstnärliga uttryck som kanske aldrig kommer tillbaka. Parallellt har vårt demokratiska samtal kraftigt begränsats när givna mötesplatser så som teatrar, biografer och museer varit stängda.

Kulturens sårbarhet har dock varit känd sedan länge, likaså kraven på politisk kraftsamling för att stärka den. Kan nuvarande exceptionella situation leda till just detta?

Regeringens pågående utredning om kulturens återhämtning efter coronapandemin bör därför inte bara fokusera på en återstart, utan en omstart. Det finns nu möjlighet att stärka och skydda kulturlivet och därmed göra vår demokrati mindre sårbar. Därför presenterar vi i dag åtta åtgärdsförslag som regeringens utredning bör ta i beaktning.

En färsk delrapport från Myndigheten för kulturanalys visar att pandemin kan få negativa effekter kopplat till de nationella kulturpolitiska målen, som är grunden för dagens kulturpolitik. Myndigheten befarar att säkerställandet av konstens oberoende och människors möjligheter att delta i kulturlivet försvåras under lång tid framöver.

I en rapport beskriver Freemuse att pandemin på många håll i världen använts för att direkt inskränka den konstnärliga friheten. Redan innan pandemin såg vi exempel på hur politiker i Sverige utmanade och åsidosatte principen om armlängds avstånd till kulturen. Detta riskerar att få vind i seglen efter pandemin, när kulturen så lättvindigt visade sig kunna stängas ner.

I grunden är vi positiva till regeringens utredning, men vi vill se ett ökat fokus på kulturens utveckling. Därför föreslår vi följande åtgärder:

1. Tillsätt en kulturkommission
Regeringens utredning förlängs efter delrapport i september och övergår till en kulturkommission som får i uppdrag att undersöka hur kulturen långsiktigt kan stärkas, i likhet med det förslag som Folkets Hus och Parker presenterat.

2. Skydda kulturen
Kulturkommissionen får även i uppdrag att se över kulturens rättsliga skydd och hur armlängds avståndsprincipen kan säkerställas. Samt se över hur kulturen kan få en mer central plats inom andra politikområden.

3. Stärk den digitala utvecklingen
De digitala upplevelse­formerna har tagit ett sjumilakliv under pandemin. Uppmana därför landets regioner att använda överskott till att understödja digital produktion och distribution av kultur för att på så sätt binda samman stad och landsbygd. Regeringen bör även ta fram nytt stöd för att möta behovet av digitalisering, samt utreda ett nationellt kulturnät som bland annat möjliggör scenkonst och konstnärlig distansundervisning.

4. En permanent kulturmiljard till hela landet
Minst en av de extra miljarderna som delats ut i stöd under pandemin blir kvar som en förstärkning av nuvarande kulturbudget, i likhet med vad Länsteatrarna i Sverige föreslagit inom satsningen Kulturlyftet.

5. Öppna kulturlivet för ungas deltagande
Lämna tydliga förslag på nya mål för hur unga på riktigt ska kunna skapa, delta i och uppleva kultur, både i skolan och på fritiden, både i ett eget kulturutövande och en potentiell framtid som professionella kulturaktörer.

6. Breddad finansiering med större riskspridning
Förslag på fler finansieringsvägar, genom exempelvis avdragsrätt som kostnad vid sponsring eller donationer, för att öppna upp för en större mångfald.

7. Utvecklingsresurser till ideell sektor
Ett större och bredare utvecklingsstöd för ideell sektor, för att skapa förutsättningar för återstart och ett starkt arrangörsliv.

8. Större fokus på breddat deltagande
Nya förslag på hur målsättningarna om allas deltagande i kulturlivet kan uppfyllas.

Åtgärderna presenteras av de 16 kulturverksamheter bakom initiativet 1 000 dagar kultur som verkar för att öka medvetenheten kring kulturens avgörande roll för demokratin."

Magnus Aspegren, vd Riksteatern
Eric Birath, vd Fasching
Petra Brylander, vd, Uppsala stadsteater
Susanna Dahlberg, vd Regionteater Väst
Monica Fredriksson, vd Folkoperan
Stefan Hansen, vd Unga Klara
Pia Kronqvist, vd Scenkonst Öst
Leif Magnusson, verksamhetschef Mångkulturellt Centrum
Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker
Elin Norquist, vd Cirkus Cirkör
Johan Oljeqvist, vd Fryshuset
Fransesca Quartey, vd Västerbottensteatern
Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet
Robert Uitto, ordförande Länsteatrarna i Sverige
Kitte Wagner, vd Malmö Stadsteater
Johannes Öhman, teaterchef Dansens Hus

Publicerad på Svenska Dagbladets webb 21 april 2021.